Eldningsolja

E10
Även kallad villaolja och som är den vanligaste i detta segment. E10 lämpar sig bäst för att användas i anläggningar där oljetanken inte står ute vintertid.  

 

Färgad MK1/Minima
Denna produkt har goda köldegenskaper och rekommenderas när oljetanken är placerad utomhus och i kalla utrymmen. Oljan belastas ej med svavelskatt eftersom svavelhalten understiger 500 ppm.