Diesel

Diesel/Biodiesel

Dieselbränslets egenskaper och kvalitet är avgörande för att motorn ska fungera och ge rätt prestanda, avgasutsläpp och livslängd samt möjliggöra effektiv avgasreningsteknik. De dieselprodukter vi säljer via våra stationer eller levererar direkt till din tank uppfyller de högsta kraven som ger bra förbränningsegenskaper och renare avgaser. Dieselprodukterna uppfyller Svensk Standard SS 15 54 35, miljöklass 1 samt europastandarden för dieselbränsle, EN590. RME-produkterna uppfyller bränslekvalitetskrav enligt SS-EN 14214.

Diesel MK1 B0 (utan RME)
Diesel utan RME kallas även blank, vit eller ren diesel. B0 kan vara fördelaktig när produkten ska lagras över en längre period eftersom egenskaperna hos RME gör den känslig för långvarig lagring.

Diesel MK1 B7 (med RME)
Innehåller upp till 7% iblandning av förnybar RME. Detta är den vanligaste dieseln på marknaden och det är oftast den du får när du tankar på station. Den bör inte lagras längre än ett år då det finns risk på tillväxt av mikroorganismer.

Biodiesel RME 100
Biodiesel är ett biobaserat drivmedel som till 100% består av RME. Detta ger i sin tur mycket lägre utsläpp av fossil koldioxid än vanlig diesel. Vi rekommenderar en kontakt med fordonstillverkaren för godkännande före användning av RME100.

HVO
HVO är en förkortning av hydrerad vegetabilisk olja. Produkten kan tillverkas av olika typer av råvaror som vegetabiliska oljor och animaliska fetter vilka i sin tur processats för att bli drivmedel för dieselmotorer. HVO är ett fossilfritt dieselbränsle och är med sin kemiska uppbyggnad i stort identisk med fossil diesel. Likheten med vanlig diesel innebär att produkten kan användas i konventionella dieselmotorer, men då gällande dieselstandard inte helt uppfylls krävs godkännande från fordonsleverantören.